KKS KAENGKHOI SCHOOL WORLD CLASS STAND 2559 - 2560

 • Welcome To ...

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนแก่งคอย

  เขียว เหลือง

 • ปรัชญาของโรงเรียน

  มองกว้าง คิดไกล ไฝ่ดี

  เขียว เหลือง

 • คติพจน์ วิชชา วร ธน โหติ

  วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ

  เขียว เหลือง

 • เปิดบ้านวิชาการ

  KAENGKHOI Open House 2020

  -------------------------<"_">

เอกสารสำหรับครู Download

ข่าวสาร KAENGKHOI SCHOOL

''ข่าวสารโรงเรียนแก่งคอย''

ประกาศโรงเรียนแก่งคอย เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVIC-19 คลิ๊กที่นี่

ตามหนังสือ สพฐ. ที่ศธ.๐๔๑๘๘/ว๒๐๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ.๐๒๑๔๕/๖๕๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา จากครู นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครองและอื่น ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา

แจ้งข่าวการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนแก่งคอย

ด้วยงานสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงหน้าเว็บเพจ ของโรงเรียนใหม่ โดยการปรับปรุงนี้เป็นการเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ ทางงานสารสนเทศจะเริ่มอัพโหลดขึ้นทีละเพจ เนื่องจากเนื้อหาข้อมูลภายในมีจำนวนมาก... -.-

About us Our Classes

โรงเรียนแก่งคอย World Class Standard

เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 28 ถนนสุดบรรทัด อำเภอแก่งคอย จังหงัดสระบุรี 18110

เว็บไซต์เก่า - คลิกเพิ่มเติม

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนแก่งคอย

''ฝ่ายบริหาร''

นายดุลชิตร์ มงคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย

นางสาวรจนา สุวรรณภา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นางวิภาวรรณ เรืองวิรัตน์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายวิทูร สอนสระคู

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

--

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน

''เดือนมิถุนายน 2563''

 • อาทิตย์
  --------

  -------

  --------

  ------

  ------

  ------

  ---------

  ---------

  --------

  ------------

  ---------

  ---------

  ------

  ------

  ------

 • จันทร์
  ------

  ------

  ------

  -----------

  ----------

  --------

  ------

  ------

  -------

  ------

  ------

  ------

  ------

  ------

  ------

 • อังคาร
  ------

  ------

  ------

  ------

  ------

  ------

  --------

  --------

  --------

  ------

  ------

  ------

  ------

  ------

  ------

 • พุธ
  -----

  ------

  ------

  -----

  ------

  ------

  ------

  -------

  -------

  -----

  ------

  ------

  --------

  -------

  --------

 • พฤหัสบดี
  -----

  ------

  ------

  ------

  ------

  ------

  -------

  -------

  -------

  -----

  ------

  ------

  --------

  -------

  --------

 • ศุกร์
  -----

  ------

  ------

  ------

  --------------

  -------------

  ------

  ------

  ------

  -----

  ------

  ------

  --------

  -------

  --------

 • เสาร์
  -----

  ------

  ------

  ------

  ------

  --------

  ----------

  ---------

  -------

  -----

  ------

  ------

  --------

  -------

  --------

LINK ที่เกี่ยวข้อง

''งานและกิจกรรม''

ผลงานนักเรียน

โรงเรียนแก่งคอย

ผลงานของนักเรียนโรงเรียนแก่งคอย ในด้านวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

View GALLERY

งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนแก่งคอย

---------------------------------------------------------------------------------------

View Details

โครงงานบูรณาการ

นักเรียนทุกระดับชั้น

โครงงานบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ของนักเรียนทุกระดับชั้น

View Details

เพจงาน ประชาสัมพันธ์

''ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ Page Facebook งานต่าง ๆ''

Page
FB
งานแนะแนว
Page
FB
งานคอมพิวเตอร์
Page
KKS
โรงเรียนแก่งคอย

ACTIVE KAENGKHOI

''รวมภาพกิจกรรรมดีๆ ทีนี่่แก่งคอย''