KKS KAENGKHOI SCHOOL WORLD CLASS STAND 2559 - 2560

 • Welcome To ...

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนแก่งคอย

  เขียว เหลือง

 • ปรัชญาของโรงเรียน

  มองกว้าง คิดไกล ไฝ่ดี

  เขียว เหลือง

 • คติพจน์ วิชชา วร ธน โหติ

  วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ

  เขียว เหลือง

 • มาเป็นครอบครัวเดียวกัน

  ปีการศึกษา 2562 นี้นะคะ

  เขียว เหลือง

ข่าวสาร KAENGKHOI SCHOOL

''ข่าวสารโรงเรียนแก่งคอย''

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561

โรงเรียนแก่งคอย กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดนครปฐม

แจ้งข่าวการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนแก่งคอย

ด้วยงานสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงหน้าเว็บเพจ ของโรงเรียนใหม่ โดยการปรับปรุงนี้เป็นการเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ ทางงานสารสนเทศจะเริ่มอัพโหลดขึ้นทีละเพจ เนื่องจากเนื้อหาข้อมูลภายในมีจำนวนมาก... -.-

About us Our Classes

โรงเรียนแก่งคอย World Class Standard

เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 28 ถนนสุดบรรทัด อำเภอแก่งคอย จังหงัดสระบุรี 18000

เว็บไซต์เก่า - คลิกเพิ่มเติม

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนแก่งคอย

''ฝ่ายบริหาร''

นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย

นางสาวรจนา สุวรรณภา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นางวิภาวรรณ เรืองวิรัตน์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายวิทูร สอนสระคู

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

--

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน

''เดือนกุมภาพันธ์ 2562''

 • อาทิตย์
  --------

  -------

  --------

  ---------

  -------------

  --------

  ---------

  ---------

  --------

  ------------

  ---------

  ---------

  รับสมัครนักเรียน

  ห้องโครงการ

  9.00 - 16.00

 • จันทร์
  --------

  -------

  --------

  -----------

  ----------

  --------

  สอบปลายภาค

  ภาคเรียนที่ 2

  ปีการศึกษา 2561

  ตรวจสอบผลการเรียน

  -------

  ------

  รับสมัครนักเรียน

  ห้องโครงการ

  9.00 - 16.00

 • อังคาร
  --------

  -------

  --------

  ---------

  -------

  -------

  สอบปลายภาค

  ภาคเรียนที่ 2

  ปีการศึกษา 2561

  -------

  ---------

  ---------

  รับสมัครนักเรียน

  ห้องโครงการ

  9.00 - 16.00

 • พุธ
  --------

  -------

  --------

  -----------

  ---------

  -------

  สอบปลายภาค

  ภาคเรียนที่ 2

  ปีการศึกษา 2561

  -------------

  ---------

  ------

  รับสมัครนักเรียน

  ห้องโครงการ

  9.00 - 16.00

 • พฤหัสบดี
  --------

  -------

  --------

  ------------

  ---------------

  -------------

  สอบปลายภาค

  ภาคเรียนที่ 2

  ปีการศึกษา 2561

  ----------

  -------

  --------

  --------

  ---------

  --------

 • ศุกร์
  ---------

  -----------

  ----------

  --------

  --------------

  -------------

  สอบปลายภาค

  ภาคเรียนที่ 2

  ปีการศึกษา 2561

  -----------

  -----------

  -------

  --------

  -------

  --------

 • เสาร์
  -----------

  -----------

  ---------

  -----------

  --------

  --------

  ----------

  ---------

  -------

  รับสมัครนักเรียน

  ห้องโครงการ

  9.00 - 16.00

  --------

  -------

  --------

LINK ที่เกี่ยวข้อง

''งานและกิจกรรม''

ผลงานนักเรียน

โรงเรียนแก่งคอย

ผลงานของนักเรียนโรงเรียนแก่งคอย ในด้านวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

View GALLERY

งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนแก่งคอย

---------------------------------------------------------------------------------------

View Details

โครงงานบูรณาการ

นักเรียนทุกระดับชั้น

โครงงานบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ของนักเรียนทุกระดับชั้น

View Details

เพจงาน ประชาสัมพันธ์

''ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ Page Facebook งานต่าง ๆ''

Page
FB
งานแนะแนว
Page
FB
งานคอมพิวเตอร์
Page
KKS
โรงเรียนแก่งคอย

ACTIVE KAENGKHOI

''รวมภาพกิจกรรรมดีๆ ทีนี่่แก่งคอย''