ทำเนียบผู้บริหาร

------------------------------------------------

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย

นายดุลชิตร์ มงคล

โรงเรียนยแก่งคอย แบ่งฝ่ายการบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย

Deputy Director

รองผู้อำนวยการ

----------------

นางสาวรจนา สุวรรณภา

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

นางวิภาวรรณ เรืองวิรัตน์

ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายวิทูร สอนสระคู

ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน