ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

----------------------------------------

ครูศิวิไล กสิกิจสกุลผล

หัวหน้า : กลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้า : งานอนามัย

ครูจิราภรณ์ หินเพ็ชร

หัวหน้า : กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

ครูสุภาวดี วิโรจน์จิราภรณ์

หัวหน้า : งานการเงิน

ครูดนิตา ประเสริฐสุด

หัวหน้า : งานพัสดุ

ครูหนึ่งหทัย ภู่สมุทร

ครูแนะแนว

ครูพริศา จันทะเลิศ

หัวหน้า : งานห้องสมุด

ครูกรกนก เฉลิมชัย

หัวหน้า : งานแนะแนว

ครูรวีวรรณ ประธรรมสาร

ครูการเงิน

ครูว่าที่ ร.ต.หญิงรัตนา ดาเผือก

ครูการเงิน

ครูสุชาดา อุตมะ

ครูแนะแนว

ครูพิชญ์สินี สิงคเวหน

ครูบรรณารักษ์

ครูศิริลักษณ์ สุขเจือ

ครูแนะแนว

ครูวรรณภา หลงพิมาย

งานพัสดุ

ลูกจ้างประจำ

----------------------------------------

ครูรวิวรรณ ไกรถวิล

พนักงานธุรการ

ครูพัสวี คิดการ

พนักงานห้องสมุด

ธงชัย เกณฑ์สระคู

-------

อำนาจ ทองจำปา

------

นายมานะ แย้มวาจา

------

มงคล บุญแจ่ม

------

ลูกจ้างชั่วคราว

----------------------------------------

รสจรินทร์ หันพิมาย

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

สาวิตรี สุริวงษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ศศิธร โยธานารถ

เจ้าหน้าที่งานอนามัย

ธนาวงศ์ สัมมามิตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สุชาติ แจ่มสุข

----------