ทำเนียบผู้บริหาร

------------------------------------------------

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย

นายดุลชิตร์ มงคล

โรงเรียนยแก่งคอย แบ่งฝ่ายการบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย

Deputy Director

รองผู้อำนวยการ

----------------

นางสาวรจนา สุวรรณภา

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวนิรมล ฤกษ์ดี

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นางชญาดา มั่นศรี

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายธนพจน์ ธงศิลา

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน