กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

----------------------------------------

ครูธัญญ์นภัส โชคศิริวิริยกุล
หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูชลธิชา สุขะ

วิทยฐานะ :

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูกรพจน์ พูลเมือง

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูโดม นะทะปาน

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูพิรุณพร แสงภักดี

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูนพพล มีสง่า

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูประภัสสร ศรีคุ้ม

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูชัชวาล อินทสนธิ์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน