กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

----------------------------------------

ครูลักษมน เทียมลม
หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูธณัฐภรณ์ สนิทมาก

วิทยฐานะ :

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูยุพารัตน์ ทุตาสิต

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูอุษารัตน์ ดาวลอย

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูศุภวิชญ์ คนอ้น

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูวัชรพล เครืออ้น

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูอังศนา ข่อยจัตุรัส

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูจารุวรรณ มอไธสง

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน