กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

----------------------------------------

ครูมาลาวัลย์ เขียวแก้ว
หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูวาสนา เล็กมณี

วิทยฐานะ :

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูวลัยพร สอนสระคู

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูฐิติพร ยอดดี

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูอุไรวรรณ บุญคุ้ม

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูศศิธร แสงสะท้าน

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูพัชรพร หอมยิ่ง

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูเกื้อกูล แก่นไชย

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูพร้อมฝน วงศ์พุทธิ์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูณัฐวรรณ โมราวงค์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูฎาวิชชา พัชรพลรักษ์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูนันทรัตน์ แสงสวัสดิ์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูธนวรรณ มีสมบูรณ์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูจิราวรรณ สุวรรณสิทธิ์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูธณภร แก้วเขียว

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูวชิระ อิโน

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูพรพิสาข์ จุนขุนทด

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูภิรญา เชื้อเล็ก

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูสุกัญญา นันศิริ

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูอนันตพร สอนส่งกลิ่น

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน