กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

----------------------------------------

ครูปณิธี พัฒนธรรมคุณ
หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูอภิชาติ เถื่อนวงษ์

วิทยฐานะ :

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูวีระศักดิ์ บุญยโรจน์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูสำราญ บุญนะฤธี

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูศุภกร สอนศรี

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูธิติมา อู่พิทักษ์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูสุวพิชญ์ จันทูร

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูจริยวรรณ ช่างดี

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูกิติศักดิ์ เทศพันธ์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูอรอุมา พนุอินทร์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน