กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

----------------------------------------

ครูกฤติน หันพิมาย
หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูวิฑูร สอนสระคู

วิทยฐานะ :

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูมานะ มอไธสง

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูสราวุธ ศิลาราช

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูฆนาศัย ไชยสุรักษ์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูพงษ์พันธ์ เกิดสมบัติ

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน