กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตตร์

----------------------------------------

ครูรุจานันท์ เรืองภัทร์กุลกิจ
หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูธัญลักษณ์ ทรัพย์สุข

วิทยฐานะ :

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูกรกช ฝ้ายป่าน

วิทยฐานะ :

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูฤดี ประสพศักดิ์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูสมบัติ ธารบริสุทธิ์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูอรชร สุขเกษม

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูธณัฐฎา พีพืช

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูลักขณา สุนะศรี

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูปกรณ์ พีชเงิน

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูสุภาพร วงษ์ที

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูธาริณี แสนตลาด

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูเสาวลักษณ์ ผุลลาวงษ์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูวุฒิไกร ไทยสมัคร

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูหทัยรัตน์ จันทร์แจ่ม

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูวัชรี คุณวิวัฒน์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูกฤษฎา ฤาชา

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูทองพูน ขยันจิตต์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูอนุวัฒน์ มงคล

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูเชิดชาย ฉิมบุรุษ

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

>ครูวิมลศิริ บุญเฉลียว

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูจันทร์จิรา สมทรัพย์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูชนิกานต์ กลิ่นขจร

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน