กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

----------------------------------------

ว่าที่ ร.ต. สมชาย บุญคุ้ม
หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ว่าที่ ร.ต. ชฎายุ บุตรศรี

วิทยฐานะ :

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูภาวนา พลอินทร์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูทัศนีย์ ไตรพิพัฒน์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูสมภพ ดอกดวง

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูสิริรัตน์ แสนวัง

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูเจือจันทร์ สุขแจ่ม

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูอัจฉราภรณ์ ทานุ

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูณภัทร อุ่มเพชร

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูสุจินดา ประกอบผล

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูเจนจิรา หนูทอง

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูนภาศรี อังอินทรสงฆ์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูยุวรรณ โสมะมี

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ว่าที่ ร.ต. เจษฎา สามี

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูสุพิรุฬห์ กล้วยป่า

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูวิศวกร ไพรสารี

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูจิตลัดดา ลาวงค์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูอัจฉรา หมายเจริญ

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน