เอกสารเผยแพร่

-------------------------------

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10 ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็นคือ
(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ

(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)


การติดต่อโรงเรียนแแก่งคอย

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 แผนยุทธศาสตร์,แผนพัฒนาสถานศึกษา O5 ข้อมูลการติดต่อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 QuestionAnswer O9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี O11 รายงานการกำกับติดตามฯ รอบ 6 เดือน O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O14 คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ O17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง O22 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน O24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนฯ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯประจำปี O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี O40 รายงานการกำกับติดตามฯ ประจำปีรอบ 6 เดือน O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี