ประกาศเจตจำนง

--------------------------------------------------------------------

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนแก่งคอย

.................