นายดุลชิตร์ มงคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย

ประชามสัมพันธ์แก่ผู้ใช้เว็บไซต์โรงเรียนทุกท่าน   ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยในการปรับปรุงจะมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่สำคัญให้เป็นระยะ  ส่วนหน้าเพจอื่น ๆนั้นจะดำเนินการปรับปรุงให้แล้วในเร็วๆนี้

--//ข้อมูลครู//--
รูป รูป รูป

นางสาวหนึ่งฤทัย รัตนะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกมลพร สุวรักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปณิธี พัฒนธรรมคุณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

รูป รูป

นายกฤติน หันพิมาย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางลักษมน เทียมลม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

นางธัญลักษณ์ ทรัพย์สุข

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูป รูป รูป

นางพิรุณพร แสงภักดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ ร.ต.สมชาย บุญคุ้ม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวมาลาวัลย์ เขียวแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รูป รูป รูป
---------------- -------------- ---------------

   คำสั่งปีการศึกษา 2564

   คำสั่งปีการศึกษา 2563

   คำสั่งปีการศึกษา 2562

   คำสั่งปีการศึกษา 2561

   คำสั่งปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------

 

 

 

 

   สารสนเทศ

   SAR

   คู่มือนักเรียน

   วารสาร

-------------------

 

 

 

   ครู

   นักเรียน

   ผู้ปกครอง

   จดหมายเหตุ

 

 

 

 

   แบบรายงาน SAR

   แบบเอกสารงานกิจการนักเรียน

   แบบเอกสารงานวิชาการ

   แบบเอกสารงานบุคคล

   ------------

 

 

 

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์