กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

----------------------------------------

ครูมนัญชยา อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูรองรัตน์ ทองมาลา

วิทยฐานะ :

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูทิบมณี เยาวกูล

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูวิภาวรรณ เรืองวิรัตน์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูหนึ่งฤทัย รัตนะ

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูปิยพร ใยสิงห์สอน

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูนิดตะยา สุขรี

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูจันทิภา กบิลโรงน์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูเกตุสุดา กิ้งการจร

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูนภาพร ใยดี

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูธินัดดา จันทร์ขอนแก่น

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูสาวิตรี สุวรรณประภา

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูณิชามล พุทธลา

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูกมลวรรณ เปรมปรี

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูวุฒินันท์ สายโรจน์

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน

ครูพรนภา ศรีกุลกิจ

วิทยฐานะ :

ข้อมูลเพิ่มเติม : สื่อการสอน