ประวัติ โรงเรียนแก่งคอย

--------------------------------------------------------------------

ประวัติความเป็นมา
The history Kaeng Khoi School

โรงเรียนแก่งคอย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 28 ถนนสุดบรรทัด ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2494 เดิมใช้วัดแก่งคอยเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมาพระพายัพพิริยะกิจ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่ ให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ขึ้นกับกรมวิสามัญศึกษา​

ปีพศ 2497 พญายักษ์พิริยกิจได้ยกที่ดินจำนวน 22 ไร่ 2 งานรวมกับที่ดินที่ได้รับบริจาคจากประชาชน และเงินบริจาค จากจอมพล ป.พิบูลสงคราม จัดตั้งโรงเรียนและก่อสร้างอาคารเรียน โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนแก่งคอยประชาศึกษา มีสถานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ อยู่ในการอุปการะของสมาคมวัฒนธรรมฝ่ายหญิงจังหวัดสระบุรี จนกระทั่งพ.ศ 2509 กรมวิสามัญศึกษาและสมาคมวัฒนธรรมฝ่ายหญิงจังหวัดสระบุรีได้รวมกิจการของทั้ง 2 โรงเรียน และย้ายมายังสถานที่เรียนของโรงเรียนแก่งคอยประชาศึกษา ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียน ส.บ.8 มีสถานะเป็นโรงเรียนรัฐบาล ในภายหลังจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ''โรงเรียนแก่งคอย'' ปัจจุบันโรงเรียนแก่งคอยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มี

นายดุลชิตร์ มงคล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

คติพจน์

วิชชา วรํ ธนฺ โหติ

วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ

ปรัชญา

มองกว้าง คิดไกล ไฝ่ดี

-

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแก่งคอย

เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย สู่ Thailand 4.0

อัตลักษณ์

งามแบบไทย คุณภาพแบบสากล

-

เอกลักษณ์

งามแบบไทย

-

ต้นไม้

ราชพฤกษ์

-

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

---

Download LOGO KKS

- มณฑปพระพุทธบาท -

โรงเรียนแก่งคอย อยู่ในจังหวัดสระบุ ซึ่งมีมณฑปพระพุทธบาทเป็นสัญลักษณ์

 

- ห่วงวงกลม -

สัญลักษณ์แห่งความสามัคคี

 

- รัศมี-

แสงสว่างแห่งปัญญา

 

- อักษร ก ค -

อักษรย่อโรงเรียนแก่งคอย