ข่าวสาร

ข่าวสารการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และชุมชนสัมพันธ์

  • 12 กรกฎาคม 2566

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนแก่งคอย ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 2
...

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
  • 7 กรกฎาคม 2566

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน

นางสาวพัชราภา สอนกระจ่าง (ปริม)
ศิษย์เก่า ร.ร.แก่งคอย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เซียะเหมิน ประเทศจีน คณะภาษาและวัฒนธรรม สาขาภาษาจีน ให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
...

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
  • 5 กรกฏาคม 2566

ตรวจสุขภาพ

โรงเรียนแก่งคอย โดยงานอนามัยโรงเรียนแก่งคอย ร่วมกับงานบริการสุขภาพชุมชุน โรงพยาบาลแก่งคอย ได้ให้บริการตรวจสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ณ หอประชุม 60 ปี โรงเรียนแก่งคอย
...

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
  • 2 กรกฎาคม 2566

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566

โรงเรียนแก่งคอย ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2,3 และ ม.5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งนโยบายแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ผลการเรียนรวมถึงพฤติกรรมของนักเรียน
ณ หอประชุม 60 ปี และห้องเรียนตามที่ครูที่ปรึกษานัดหมาย
...

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
  • 30 มิถุนายน 2566

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม

คณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนแก่งคอย จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม พร้อมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในวันที่ 1 กรกฎาคม โดย นายดุลชิตร์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย ประธานในพิธี....

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
  • 22 มิถุนายน 2566

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

โรงเรียนแก่งคอย
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นำนักเรียนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา และสถานีดาวเทียมไทยคม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

....

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
  • 23 พฤษภาคม 2566

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแก่งคอย

ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนแก่งคอย ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข และเป็นขวัญกำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป....

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
  • 23 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมหน้าเสาธง

โรงเรียนแก่งคอยยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่เข้าสู่รั้ว เขียว-เหลือง ดังนี้

คุณครูนภสร ศิริโสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
คุณครูรวิษฎา อรุณเจนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
คุณครูมงคล บุญแช่มชู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
คุณครูเบญจมาวรรณ์​ โพธิโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
นายสมาธิ วงหงษา,นางสาวพภัสสรณ์ สันตินิภานนท์

....

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
  • กรกฎาคม 2566

ไทยมีงานทำ

ข่าวสารประชาสัมพพันธ์....

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม