ประกาศเจตจำนง

--------------------------------------------------------------------

ประกาศเจตนารมณ์

นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที

.................